ضرورت توجه به تولید محصولات تراریخته و اجرای قانون ملی ایمنی زیستی

10 خرداد 1393

ضرورت توجه به تولید محصولات تراریخته و اجرای قانون ملی ایمنی زیستی

نشست تخصصی چالش های زیست فناوری کشاورزی و تجاری سازی گیاهان تراریخته در نخستین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران از سوم خردادماه به مدت سه روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.